از آسیب به معده پیشگیری کنید!!!

در صورتی که شما به میزان بیش از حد از انواع شکلات در رژیم روزانه خود نیز استفاده نمایید این عامل می تواند منجربه آسیب به معده ی شما شود.