بیماری برفک چیست؟

بیماری برفک که از طریق نوک سینه مادر به فرزند منتقل می شود یک نوع بیماری قارچی می باشد. قارچ های عامل برفک به دلیل وجود شرایط مناسب برای رشد در محل تکثیر می یابند.