ترشحات پستان و راه های درمان آن

در صورتی که ترشحات پستان موجب خیس شدن لباس شما می شوند اما با درد و ناراحتی همراه نیستند بهترین راه حل استفاده از سوتین های ورزشی و جاذب رطوبت خواهد بود.