بررسی مهم ترین دلایل وجود خون در ادرار

در بدترین شرایط موجود وجود تومورهای مختلف در مجاری ادراری نیز می تواند علتی بر وجود خون در ادرار باشد.