ارتباط مشکلات عصبی و کفش ها

پوشیدن کفش هایی با پاشنه بلند بر روی عدم تعادل بدن و عدم توانایی در حفظ وزن مؤثر خواهد بود. این عامل موجب خواهد شد تا فرد بسیار زیاد عصبی شود.