عرق نعناع

اما یکی از اتفاق های بسیار مهم در زمان کار در خانه حضور یک مهمان می باشد. شما در این مواقع می توانید به صورت استثناء یک ساعت از وقت خود را به مهمان اختصاص دهید.