برنامه غذایی مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان

دانشجویان و دانش آموزان عزیز در وعده ی ناهار یا شام خود از سوپ هایی میل نمایند که از جودوسر در ترکیب آنها استفاده شده است.