علت انجام عمل کورتاژ

عمل کورتاژ برای خارج کردن باقی مانده جفت و . . . الزامی است ، زیرا در صورت ماندگاری جفت احتمال عفونت وجود دارد.