راه های جلب اعتماد افراد

راه های جلب اعتماد افراد گرداوری شد

راه های جلب اعتماد افراد

 

قطعا در بسیاری از موقعیتها و جلسات قرار گرفته اید ، این موقعیت ها به گونه ای سخت بوده و برقراری ارتباط با فرد مقابل نیز کاری سخت تر بوده است. برای آنکه بتوانید نظر دیگران را به خود جذب نمایید و اعتماد آنها را جلب کنید ، نیاز است تا آنها را متقاعد نمایید. متقاعد کردن یک سری افراد به رفتار و نظرات خود کار چندان آسانی نیست ، بنابراین این موضوع بسیار مهم است که از چه طرقی این کار را انجام دهید.

در اولین مرحله شما باید طرز صحبت کردن خود را زیر نظر داشته باشید. باید از جملات گیرا و مؤدبانه ای استفاده نمایید و در عین صریح بودن حرف های خود احترام فرد مقابل را رعایت نموده و با خوشرویی با او صحبت کنید. برخی از افراد یکی از راه های متقاعد کردن و جلب اعتماد افراد دیگر را استفاده از خشونت و قاطعیت در کلام می دانند. قاطعیت خوب است اما به شرطی که منجربه به دلخوری فرد مقابل ما نشود.

برای آنکه بتوانید فرد مقابل را به حرف های خود جذب نمایید و او را متقاعد کنید نیازی نیست تا با سرعت صحبت کنید. برخی از مواقع استرس نیز می تواند برهم زننده ی تعادل در گفتار شما شود ، بنابراین اگر دوست دارید تا فرد مقابل تمامی صحبت های شما را بشنود و به شما اعتماد کند نیاز است تا کاملا آرام با او صحبت کنید.

در صحبت کردن با اعتماد سخن بگویید ، برای تمامی سؤال های احتمالی پیرامون موضوع آماده باشید تا با سؤال پرسیدن فرد مورد نظر غافل گیر نشوید و رشته کلام از دست شما در نرود. حتما در زمان صحبت کردن برای جلب اعتماد افراد نیاز است تا کمی انرژی داشته باشید. صحبت های آرام با حالتی بی روح و بدون انرژی هیچ تأثیری بر فرد مقابل شما ندارد.

اگر شما حتی در بالاترین رتبه های علمی هم قرار دارید نیازی نیست تا در صحبت با یک فرد دیگر غرور داشته باشید. هیچ گاه غرور پاسخگوی نیاز نخواهد بود ، اما در مقابل می توانید از فروتنی خود کمک بگیرید. فرد مقابل شما با دیدن این خصوصیت اخلاقی حتما با صحبت های شما متقاعد خواهد شد و هیچ بهانه ای برای رد آنها نخواهد داشت.

برای جلب اعتماد دیگران در سخرنانی ها و همچنین متقاعد کردن آنها برا پذیرفتن نظرات خود نیاز است تا سخنرانی خوبی را از خود ارائه دهید. وضعیت ایستادن شما و همچنین تن صدا بسیار تأثیر گذار است. برخی از افراد در چنین شرایطی دچار لرزش در صدا می شوند که نشانه خوبی برای حاضران نخواهد بود ، بنابراین در شرایط مختلف از تن صدای کم و زیاد استفاده نمایید تا بتوانید بر روی مخاطب خود تأثیر بگذارید.