قابلیت اتصال دامین شخصی

بزودی قابلیت اتصال دامنه شخصی بر روی وبلاگها فعال می گردد .